شماره حساب

شماره حساب های فروشگاه جاسک :
 
» شماره کارت: 1522-6267-8311-5859  بانک تجارت به نام  مسعود قلی زاده باشکی
» شماره کارت:7397-0262-0611-6221  بانک پارسیان به نام مسعود قلی زاده باشکی
نظرات