شماره حساب

شماره حساب فروشگاه جاسک :
 
» شماره کارت: 5459-2226-7210-5041  بانک رسالت به نام مسعود قلی زاده
» شماره کارت: 1522-6267-8311-5859  بانک تجارت به نام مسعود قلی زاده
بازخوردها